Klauzula - teren monitorowany

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że teren naszego zakładu jest pod nadzorem kamer rejestrujących, wjazd lub wejście na teren Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej oznacza wyrażenie zgody w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku. Udzielona zgoda może zostać w cofnięta tylko w czasie, kiedy przebywają Państwo poza terenem zakładu, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (71) 360 30 70 lub mailowy pod adresem: rodo@einhell.pl

Informacja dla osoby, której dane dotyczą:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (55-080) przy ul. Wymysłowskiego 1, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000060418; NIP: 9730372718 Kapitał zakładowy 7.900.000,00 zł, wpłacony w całości, zwany dalej „Administratorem”.

2. Państwa wizerunek zapisany na monitoringu będzie przetwarzany przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów, natomiast podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a powołanego powyżej RODO.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT.

4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 5 miesięcy, chyba że dalsze przechowywanie lub użycie zapisu z monitoringu okaże się koniecznie dla realizacji jego podstawowego celu lub będą tego wymagały przepisy prawa.

6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twój koszyk
Scroll to Top