Serwis Einhell

Gwarancja Einhell

Poznaj warunki gwarancyjne firmy Einhell

Robimy wszystko, co w naszej mocy, abyś mógł stać się twórcą swoich projektów warsztatowych i ogrodowych. Dlatego zwracamy uwagę na niezawodność i bezpieczeństwo naszych urządzeń oraz doskonały stosunek jakości do ceny.

Nasze różne rodzaje gwarancji to potwierdzają: skorzystaj z naszej rozszerzonej gwarancji na urządzenia Einhell i baterie Power X-Change, aby jeszcze dłużej korzystać z najlepszej usługi gwarancyjnej.

Masz pytania?

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące warunków gwarancyjnych.

+48 71 360 30 76
+48 71 360 30 81
+48 71 360 30 85

Poniedziałek – Czwartek8:15 – 16:30
Piątek8:00 – 15:00

GWARANCJA

10 lat gwarancji na silniki PurePOWER Brushless.

Przekonani o trwałości i wytrzymałości naszych silników bezszczotkowych PurePOWER, oferujemy 10-letnią gwarancję na Twój silnik bezszczotkowy PurePOWER.

Jeżeli posiadasz nasze urządzenie z silnikiem PurePOWER Brushless, wypełnij poniższy formularz i uzyskaj przedłużoną gwarancję! 

Aby przedłużyć gwarancję na urządzenie, akumulator lub zestaw startowy zakupione przez konsumentów (tj. na paragon lub fakturę imienną) należy je zarejestrować w ciągu 30 dni od zakupu.

Gwarancja Typ urządzenia Długość gwarancji w miesiącach
Konsument (paragon lub faktura imienna) Akumulator/ Zestaw startowy 12 + 12*
Narzędzia (wszystkie linie) 24 + 12*
Silnik bezszczotkowy PurePOWER   24 + 96**
Firma (faktura VAT) Akumulator/ Zestaw startowy 12
Narzędzia (wszystkie linie)
* Dodatkowe 12 miesięcy gwarancji przysługuje po zarejestrowaniu na stronie internetowej Einhell Polska w ciągu 30 dni od zakupu urządzenia.
** Dodatkowe 96 miesięcy gwarancji na silnik bezszczotkowy przysługuje po zarejestrowaniu na stronie internetowej Einhell Polska w ciągu 30 dni od zakupu urządzenia.

Przedłużenie gwarancji

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 2.
Wybrana wartość: 1
Administratorem danych osobowych jest Einhell Polska sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Einhell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Warunki gwarancji

 1. Informacje ogólne:
  1. Roszczenie z tytułu gwarancji rozpatrywane jest w serwisie firmy Einhell Polska sp. z o.o. pod adresem ul. Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska (zwana dalej: „Gwarantem”)
  2. Gwarancji udziela się wyłącznie na podstawie dowodów zakupu wystawionych przez sprzedawców na terenie RP, których produkty pochodzą z oficjalnej dystrybucji firmy Einhell Polska sp. z o.o.
  3. Gwarancja „Door to door”, oznacza że wysyłka towaru do serwisu odbywa się na koszt Gwaranta i na warunkach firmy spedycyjnej wskazanych aktualnie na stronie internetowej firmy einhell.pl. Realizacja wysyłki przez inną firmą spedycyjną i związane z tym opłaty nie zostaną pokryte przez firmę Einhell Polska sp. z o.o. Uprawniony z gwarancji jest obowiązany należycie przygotować towar do wysyłki (tj. zabezpieczyć przed uszkodzeniem i opakować) oraz wydać towar kurierowi zgodnie ze zleceniem Gwaranta. O uznaniu roszczenia reklamacyjnego i o sposobie jego rozpatrzenia decyduje wyłącznie gwarant, uznanie może być zrealizowane poprzez:
   • naprawę urządzenia
   • wymianę urządzenia na nowe o tych samych parametrach technicznych lub lepszych
   • zwrot należności z zakupiony towar
  4. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
  5. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do obowiązku usunięcia wady uszkodzonego produktu. W przypadku informacji o zwrocie należności za zakupiony towar i wystawieniu faktury-korekty, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić się do punktu zakupu. Okres gwarancyjny wynosi odpowiednio:
   • 24 miesiące na urządzenia zakupione przez konsumentów
   • 12 miesięcy na urządzenia zakupione na fakturę VAT dla firm
   • 12 miesięcy na akumulatory
   Informację na temat aktualnych warunków gwarancyjnych oraz oferowanych wydłużeń okresów gwarancyjnych znajdują się na stronie internetowej https://einhell.pl/serwis/gwarancja/
 2. Termin realizacji:
  1. Realizacja reklamacji, tj. wydanie decyzji o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia zostanie wykonane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia towaru przez kupującego do serwisu.
  2. Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas dostawy części zamiennych o czym zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany przez serwis.
  3. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu objętego gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać ale nie więcej niż o czas między doręczeniem a wysłaniem towaru do i z serwisu Gwaranta.W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo, licząc od daty wymiany umieszczonej na dołączonym do urządzenia protokole z serwisu.
  4. Wysyłka reklamowanego produktu z serwisu po naprawie/wymianie/odmowie, odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, chyba że serwis poinformował reklamującego o innym terminie wysyłki produktu. Przekroczenie terminu wysyłki z serwisu nie jest podstawą do zmiany sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Roszczenie gwarancyjne zostaje wykluczone w przypadku stwierdzenia:
  1. Braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP, w tym braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP.
  2. Braku wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz do pobrania znajduje się na stronie internetowej https://einhell.pl/serwis/zgloszenie-reklamacji/.
  3. Zniszczenia lub zabrudzenia tabliczki znamionowej uniemożliwiające identyfikację urządzenia.
  4. Uszkodzenia w transporcie spowodowanego niewłaściwym opakowaniem lub jego brakiem.
  5. Eksploatacji urządzenia w sposób prowadzący do jego zbyt szybkiego zużycia (np. urządzeń dla majsterkowiczów w sposób profesjonalny i/lub zarobkowy) lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. odkurzaczy warsztatowych jako odkurzaczy budowlanych lub szlifierek oscylacyjnych jako szlifierek do gładzi gipsowych).
  6. Ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione, tj. samodzielnych napraw i/lub wymian podzespołów.
  7. Wad wynikających z braku odpowiedniej konserwacji i czyszczenia lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach.
  8. Wad lub uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem, uderzeniem lub działaniem użytkownika.
  9. Uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia podczas eksploatacji urządzenia, tj. szczotek węglowych, kabli zasilających, łożysk, uchwytów wiertarskich i SDS, akumulatorów, pasków napędowych, podstaw szlifujących, uszczelek oraz innych materiałów gumowych narażonych na ścieranie.
  10. Czynności polegających na regulacji sprawnego towaru, a w przypadku przesłania takiego urządzenia do serwisu, gwarant ma prawo obciążyć zgłaszającego kosztami regulacji oraz transportu urządzenia.
  11. Czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
  12. Przesłane urządzenie powinno być przygotowane do serwisu, tj. kompletne i czyste. W przypadku nadmiernie zabrudzonych urządzeń firma Einhell Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do roszczeń od osoby zgłaszającej reklamację pokrycia kosztów czyszczenia urządzenia oraz do odmowy przyjęcia reklamacji do serwisu.
  13. W przypadku zgłoszenia reklamacji i stwierdzenia przez Gwaranta, że dana naprawa nie jest objęta gwarancją, naprawa taka może zostać dokonana za odrębnym wynagrodzeniem po akceptacji kosztów przez osobę zgłaszającą reklamację.
  14. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia gwarancyjnego, Gwarant zastrzega sobie prawo do żądania od osoby zgłaszającej reklamacje zwrotu kosztów transportu urządzenia. Wysyłka na koszt osoby zgłaszającej zostanie dokonana po potwierdzeniu przez niniejszą osobę zobowiązania do odebrania urządzenia od spedytora i poniesienie kosztów przesyłki. W sytuacji nieodebrania przesyłki przez osobę zgłaszającą, firma Einhell Polska sp. z o.o. po 30 dniach od dnia powrotu lub niepotwierdzenia w tym czasie zobowiązania do poniesienia kosztów przesyłki, dokona komisyjnej kasacji urządzenia. W przypadku braku odbioru przesyłki powrotnej (zawierającej naprawiony/wymieniony towar) przez uprawnionego z gwarancji, Gwarant będzie przechowywał towar przez kolejne 60 dni obciążając uprawnionego z gwarancji kosztami przechowania zgodnie z rzeczywistymi kosztami. Po upływie 60 dni od dnia powrotu przesyłki, w przypadku braku możliwości kontaktu z odbiorcą, Gwarant jest uprawniony do komisyjnej kasacji urządzenia.
 4. Informacje końcowe:
  1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub dla produktów zakupionych od 01.01.2023 r. z odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Jednocześnie informujemy, iż rękojmia za wady jest odpowiedzią na linii sprzedawca – klient. Serwis gwarancyjny nie jest stroną w przypadku takiej reklamacji a towar należy reklamować u sprzedawcy widniejącego na dokumencie sprzedaży.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą kartą gwarancyjną, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy ochronie konkurencji i konsumentów oraz Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Zgłaszający reklamację z tytułu gwarancji zaświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść w/w warunków gwarancyjnych.
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady jest symbolem selektywnego zbierania odpadów. Zużyty sprzęt: elektronarzędzi, akumulatorów, osprzętu i opakowań, nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami. Symbol ten oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że: 1) na terenie RP istnieje system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu – w tym punkty selektywnej zbiórki i/lub lokalne punkty zbiórki, sklepy czy inne punkty sprzedaży sprzętu. Szczegółową informację uzyskasz u swojego sprzedawcy; 2) każde gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu; 3) do produkcji sprzętu użyto niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, które mogą powodować potencjalne, niebezpieczne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też konieczne jest prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz jego recykling.
Twój koszyk
Scroll to Top