I Informacje ogólne:

1. Roszczenie z tytułu gwarancji rozpatrywane jest w serwisie firmy Einhell Polska Sp. z o.o. pod adresem ul. Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska.
2. Gwarancji udziela się wyłącznie na podstawie dowodów zakupu wystawionych przez sprzedawców na terenie RP, których produkty pochodzą z oficjalnej dystrybucji firmy Einhell Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja „Door to door” wysyłka towaru do serwisu odbywa się na koszt firmy Einhell Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej aktualnie na stronie internetowej firmy www.einhell.pl  Realizacja wysyłki inną firmą spedycyjną i związane z tym opłaty nie zostaną pokryte przez firmę Einhell Polska Sp. z o.o.
4. O uznaniu roszczenia reklamacyjnego i o sposobie jego rozpatrzenia decyduje wyłącznie gwarant, uznanie może być zrealizowane poprzez:

● naprawę urządzenia
● wymianę na urządzenia na nowe o tych samych parametrach technicznych lub lepszych
● zwrot należności z zakupiony towar

5. Odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona do obowiązku usunięcia wady uszkodzonego produktu. W przypadku informacji o zwrocie należności za zakupiony towar i wystawieniu faktury-korekty, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić się do punktu zakupu.

II Termin realizacji:

1. Realizacja reklamacji tj. wydanie decyzji o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia zostanie wykonane niezwłocznie w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia towaru do serwisu.
2. Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas dostawy części zamiennych o czym zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany przez serwis.
3. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu objętego gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać ale nie o czas dłuższy, niż czas przebywania towaru w serwisie gwaranta.
4. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo, licząc od daty wymiany umieszczonej na dołączonym do urządzenia protokole z serwisu.
5. Wysyłka reklamowanego produktu z serwisu po naprawie/wymianie/odmowie, odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, chyba że serwis poinformował reklamującego o innym terminie wysyłki produktu.
Informujemy, iż sytuacja przekroczenia terminu wysyłki z serwisu nie jest podstawą do zmiany sposobu rozpatrzenia reklamacji.

III Roszczenie gwarancyjne zostaje wykluczone w przypadku stwierdzenia:

1. Braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP.
2. Braku wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.einhell.pl
3. Zniszczenia lub zabrudzenia tabliczki znamionowej uniemożliwiające identyfikację urządzenia.
4. Uszkodzenia w transporcie spowodowanego niewłaściwym opakowaniem lub jego brakiem
5. Eksploatacji urządzenia w sposób prowadzący do jego zbyt szybkiego zużycia (np. urządzeń dla majsterkowiczów w sposób profesjonalny i/lub zarobkowy) lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. odkurzaczy warsztatowych jako odkurzaczy budowlanych lub szlifierek oscylacyjnych jako szlifierek do gładzi gipsowych).
6. Ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione tj. samodzielnych napraw i/lub wymian podzespołów.
7. Wad wynikających z braku odpowiedniej konserwacji i czyszczenia lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach.
8. Wad lub uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem, uderzeniem lub działaniem użytkownika.
9. Uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia podczas eksploatacji urządzenia tj. szczotek węglowych, kabli zasilających, łożysk, uchwytów wiertarskich i SDS, akumulatorów, pasków napędowych, podstaw szlifujących, uszczelek oraz innych materiałów gumowych narażonych na ścieranie.
10. Czynności polegających na regulacji sprawnego towaru, a w przypadku przesłania takiego urządzenia do serwisu, gwarant ma prawo obciążyć zgłaszającego kosztami regulacji oraz transportu urządzenia.
11. Czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
12. Przesłane urządzenie powinno być przygotowane do serwisu tj. kompletne i czyste. W przypadku nadmiernie zabrudzonych urządzeń firma Einhell Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do roszczeń od osoby zgłaszającej reklamację pokrycia kosztów czyszczenia urządzenia oraz do odmowy przyjęcia reklamacji do serwisu.
13. W przypadku zgłoszenia reklamacji i stwierdzenia przez gwaranta, że dana naprawa nie jest objęta gwarancją, naprawa taka może zostać dokonana za odrębnym wynagrodzeniem po akceptacji kosztów przez osobę zgłaszającą reklamację.
14. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia gwarancyjnego, gwarant zastrzega sobie prawo do żądania od osoby zgłaszającej reklamacje zwrotu kosztów transportu urządzenia.
Wysyłka na koszt osoby zgłaszającej zostanie dokonana po potwierdzeniu przez niniejszą osobę zobowiązania do odebrania urządzenia od spedytora i poniesienie kosztów przesyłki.
W sytuacji nieodebrania przesyłki przez osobę zgłaszającą, firma Einhell Polska Sp. z o.o. po 30 dniach od dnia powrotu lub niepotwierdzenia w tym czasie zobowiązania do poniesienia kosztów przesyłki, dokona komisyjnej kasacji urządzenia.

IV Informacje końcowe:

1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jednoczenie informujemy, iż rękojmia za wady jest odpowiedzialnością na linii sprzedawca – klient. Serwis gwarancyjny nie jest stroną w przypadku takiej reklamacji, a towar należy reklamować u sprzedawcy widniejącego na dokumencie sprzedaży.

2. Zgłaszający reklamację z tytułu gwarancji zaświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść w/w warunków gwarancyjnych.