Polityka prywatności, Regulamin sklepu


KLAUZULA INFORMACYJNA


Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (55-080) przy ul. Wymysłowskiego 1, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000060418; NIP: 9730372718 Kapitał zakładowy 7.900.000,00 zł, wpłacony w całości, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:

1) zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, jeśli są Państwo naszym klientem, dostawcą, usługodawcą lub przedstawicielem albo pracownikiem któregoś z tych podmiotów;

2) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych) oraz udostępniania danych usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT);

3) zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

4) zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym videomonitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:

1)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 1;

2)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2;

3)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2 – 4;

4)    art. 9 ust. 2 lit. a RODO: na podstawie odrębnej zgody – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 4.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. a) posprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi reklamacji,
 2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2)    dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że usunięcie danych nie będzie możliwe ze względu na istnienie innego celu przetwarzania danych;

3)    dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

 1. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)    prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)    prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4)    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5)    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7)    prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin sklepu internetowego

 

1

    Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Einhell Polska Sp. z o.o. dostępny pod adresem internetowym https://www.einhell.pl, prowadzony jest przez Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w ul Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział GospodarczyKRS pod numerem KRS 0000060418, o kapitale zakładowym 900.000,00 zł, NIP 9730372718 .
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca– Einhell Polska Sp. z o.o.z siedzibą ul Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska wpisanydo Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060418, o kapitale zakładowym 900.000,00 zł, NIP 9730372718 .
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.einhell.pl
 3. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wymysłowskiego 1, 50-080 Nowa Wieś Wrocławska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: einhell@einhell.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 71 360 30 54

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 79175010640000000040996467
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:30 do 16:30 od poniedziałku do czwartku i od 8:00 do 15:00 w piątki.
 4. 4

             Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 5. 5

           Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. 6

              Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, e-mail, nazwa firmy wraz z numerem nip (zakupy na firmę)
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. 7

             Zasady składania Zamówienia

          W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. 8

          Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: niedostępny
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność za pobraniem
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne
 10. Płatność kartą płatniczą.
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 12. 9

             Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. 10

           Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 27. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 28. 11

          Reklamacja i gwarancja

         wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 8. 12

                  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. 13

     Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. 14

             Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 


Polityka prywatności dla strony internetowej www.einhell.de


Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić naszą stronę internetową, okazując tym samym zainteresowanie naszą ofertą. Kwestia ochrony danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Einhell Germany GmbH (zwana w dalszej części tekstu „firmą“) przetwarza informacje poufne zgodnie z postanowieniami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), ustawy o mediach elektronicznych i niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych.

W dalszej części polityki prywatności opisujemy, jakie informacje przetwarzamy podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej.

 

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Einhell Germany AG. Wyjątki w kwestii ochrony Państwa informacji poufnych zostaną opisane w niniejszej polityce prywatności.

 

Dane kontaktowe naszej firmy:

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22

94405 Landau/Isar, Niemcy

E-Mail: info@einhell.de

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdą Państwo w kolejnej części tekstu w punkcie 22.

2. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje poufne odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu oraz data urodzin. Informacje nieodnoszące się bezpośrednio do Państwa tożsamości – jak np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony internetowej – nie są danymi osobowymi.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

Gdy odwiedzają Państwo stronę internetową naszej firmy, przetwarzamy i zapisujemy tymczasowo różnego rodzaju dane. Są to między innymi informacje odnośnie połączenia Państwa komputera z internetem, strony internetowe, pliki, które Państwo otwierają, bądź pobierają, jak również data i czas trwania odwiedzin. Oprócz tego ustalamy dane identyfikacyjne Państwa przeglądarki internetowej oraz typ systemu operacyjnego jak również dane strony internetowej, z której Państwo przeszli na naszą stronę. Dane osobowe takie jak forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, ewentualnie dane Państwa firmy, data urodzin, numer telefonu czy adres mailowy są zapisywane tylko wtedy, gdy podają je Państwo w sposób dobrowolny w trakcie rejestracji, ankiety, gry, realizacji umowy lub prośby o udostępnienie informacji.

4. Korzystanie z danych osobowych w określonym celu i ich przekazywanie

Udostępnione przez Państwa dane osobowe, nasza firma wykorzystuje w celu zarządzania naszą stroną internetową, świadczenia usług, zarządzania danymi użytkowników, ulepszania oferty prezentowanej na naszej stronie internetowej oraz na potrzeby ankiet marketingowych w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniona jest od celu, który leży u podstaw przetwarzania danych osobowych.

 

5.1 Zarządzanie stroną internetową

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu opisana jest w art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, o ile istnieje między nami stosunek umowny. Jeżeli pomiędzy firmą a Państwem nie istnieje stosunek umowny, to podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych (np. adresu IP) jest niezbędne do nawiązania połączenia i do zaprezentowania treści naszej strony internetowej.

 

5.2 Usługi

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionym celu stanowi art. 6, ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Nasze usługi świadczymy w ramach wypełniania obowiązków wynikających z umowy. Bez przetwarzania danych osobowych nie jesteśmy w stanie zrealizować umowy pomiędzy naszą firmą a Państwem.

 

5.3 Google Analytics

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z Google Analytics stanowi art. 6, ust. 1, lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Potrzebujemy informacji statystycznych odnośnie korzystania z naszej strony internetowej, aby uczynić ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika, przeprowadzać pomiary zasięgu oraz badanie rynku.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www, udostępnianego przez Google Inc. (zwanym dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające przeprowadzenie analizy korzystania ze stron internetowych. Informacje tworzone przez pliki cookie, odnośnie korzystania z tej strony internetowej przez Państwa, przekazywane są z reguły do serwera Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na tych stronach internetowych, adres IP użytkowników Google zostanie uprzednio skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych, do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam jest skracany. W imieniu właściciela niniejszej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje w celu przeprowadzenia oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub z internetu dla właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce; zwracamy tutaj jednak Państwa uwagę na to, że w takim przypadku, może się okazać, że nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Poza tym, mogą Państwo zapobiec przechwytywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki: dodatek do przeglądarki internetowej deaktywujący Google Analytics.

Dodatkowo, lub jako opcja do dodatku do Państwa przeglądarki internetowej, mogą Państwo wyłączyć na naszych stronach internetowych śledzenie przez Google Analytics, klikając na następujący link: deaktywacja Google Analytics. Wtedy na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie typu opt-out. W ten sposób zostanie wyłączone przechwytywanie danych dla strony internetowej i przeglądarki tak długo, jak plik cookie będzie przechowywany przez Państwa przeglądarkę.

 

5.4 Piksel Facebooka i Remarketing na Facebooku

W obrębie naszej oferty internetowej i w związku z naszym uzasadnionym zainteresowaniem analizą, optymalizacją i działaniem naszej oferty internetowej, korzystamy z tzw. Piksela Facebooka, który dostarczany jest przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) lub w przypadku zamieszkania na terytorium UE, przez Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).

Przy pomocy Piksela Facebooka, z jednej strony Facebook będzie miał możliwość określić osoby przeglądające naszą ofertę internetową, jako grupę docelową w celu zaprezentowania im ogłoszeń/reklam, tzw. Facebook-Ads. Stosownie do tego, korzystamy z Piksela Facebooka, aby wyświetlić na stronach Facebook reklamy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy są zainteresowani naszą ofertą internetową i którzy zostaną wytypowani przez system na podstawie danych, które przekazujemy do Facebooka (określane również jako „Pixel Events“) , zawierające np. adres e-mail użytkowników). Oznacza to, że przy pomocy Piksela Facebooka, chcielibyśmy zagwarantować, aby nasze ogłoszenia na Facebooku odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie były uciążliwe/irytujące. Przy pomocy Piksela Facebooka możemy oprócz tego zrozumieć skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku dla celów statystycznych i dla potrzeb analizy rynkowej, sprawdzając czy użytkownik, poprzez kliknięcie na ogłoszenie reklamowe na Facebooku, zostanie przeniesiony na naszą stronę internetową.

Piksel Facebooka włączany jest przy uruchomieniu naszej strony internetowej bezpośrednio przez Facebooka i może zapisywać na Państwa urządzeniu tzw. plik cookie. Gdy się Państwo następnie zalogują na Facebooku lub też, będąc zalogowanym, otworzą Facebooka, to przeglądanie naszej oferty internetowej zostanie odnotowane w Państwa profilu. Państwa dane są dla nas anonimowe i nie dostarczają nam informacji odnośnie tożsamości użytkowników. Dane te są zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, dzięki czemu możliwe jest połączenie z profilem użytkownika. Jeżeli będziemy przesyłać dane do Facebooka w celach porównawczych, to będą one najpierw lokalnie

www.facebook.com/settings?tabs=ads lub złożyć sprzeciw poprzez amerykańską stronę internetową szyfrowane w przeglądarce i następnie przesłane do Facebooka poprzez protokół https. Ma to na celu przeprowadzenie porównania z danymi Facebooka zaszyfrowanymi w ten sam sposób.

Jeżeli będziemy przesyłać dane do Facebooka w celach porównawczych, to będą one najpierw lokalnie szyfrowane w przeglądarce i następnie przesłane do Facebooka poprzez protokół https. Ma to na celu przeprowadzenie porównania z danymi Facebooka zaszyfrowanymi w ten sam sposób.

Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach dyrektywy dotyczącej wykorzystania danych osobowej stosowanej przez Facebook. Stosownie do tego, ogólne informacje odnośnie prezentowania ogłoszeń na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności dotyczącej wykorzystania danych osobowych przez Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Informacje szczegółowe odnośnie Piksela Facebooka i jego sposobu działania, znajdą Państwo w dziale pomocy Facebooka pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Mogą Państwo skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciw wobec gromadzenia danych przez Piksela Facebooka i wykorzystywania ich do personalizowania ogłoszeń na Facebooku. W tym celu, proszę wejść na stronę internetową stworzoną przez Facebooka i zastosować się do wskazówek odnośnie ustawienia wyświetlania treści reklamowych: https://https://www.aboutads.com/choices lub poprzez stronę europejską https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Ustawienia zostaną wprowadzone niezależnie od platformy, tzn. zostaną wprowadzone dla wszystkich urządzeń takich jak komputer stacjonarny czy urządzenia mobilne.

 

5.5 Filmy Youtube

Na niektórych naszych stronach internetowych umieszczamy filmy Youtube. Dostawcą odpowiedniej wtyczki jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy wejdą Państwo na dowolną stronę internetową z wtyczką Youtube, to zostanie nawiązane połączenie z serwerami Youtube. Do Youtube zostaną przekazane informacje, jakie strony internetowe Państwo odwiedzają. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Youtube, Youtube może Państwu dopasować proponowane filmy, stosownie do Państwa preferencji. Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze wylogowanie się z konta Youtube.

W momencie uruchomienia filmu na Youtube, dostawca wykorzystuje pliki Cookie, które zbierają informacje na temat zachowania użytkowników stron internetowych.

Jeżeli zdecydowali się Państwo na blokowanie plików Cookie przez program reklamowy serwisu Google, to również w trakcie oglądania filmów w serwisie Youtube, nie będą się Państwo musieli przejmować plikami Cookie. Youtube również w innych plikach Cookie zapisuje informacje odnośnie korzystania ze stron, które nie są danymi osobowymi. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć ten proces, należy włączyć blokowanie zapisywania plików Cookie w przeglądarce.

Więcej informacji odnośnie ochrony danych osobowych w serwisie „Youtube“ znajdą Państwo w polityce prywatności dostawcy pod następującym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

5.6 Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji dostarczonego przez Google. Jeżeli trafili Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę w serwisie Google, to na Państwa komputerze Google AdWords umieszcza plik Cookie. Plik Cookie umieszczany jest w celu śledzenia konwersji, gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną w serwisie Google. Te pliki Cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeżeli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową a plik Cookie nie utracił swojej ważności, zarówno my, jak i Google, jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik Cookie. Pliki Cookie nie mogą być tym samym śledzone poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane przy pomocy plików Cookie dotyczących konwersji, służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Reklamodawcy poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i którzy zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, przy pomocy których, można by zidentyfikować użytkowników.

Jeżeli nie są Państwo zainteresowani śledzeniem, to można zrezygnować z umieszczania pliku Cookie – na przykład poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, które pozwalają na dezaktywację automatycznego umieszczania plików Cookie lub tak ustawić Państwa przeglądarkę internetową, aby pliki Cookie były blokowane przez domenę „googleleadservices.com“.

Proszę wziąć pod uwagę fakt, że nie mogą Państwo usunąć plików Cookie typu Opt-out tak długo jak długo nie wyrażają Państwo zgody, aby w Państwa przeglądarce były zapisywane dane pomiarowe. Jeżeli usunęli Państwo wszystkie pliki Cookie z przeglądarki, to dany plik Cookie typu opt-out będzie musiał zostać ponownie wprowadzony do pamięci podręcznej przeglądarki.

 

5.7 Korzystanie z remarketingu Google

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. („Google“). Funkcja ta służy do personalizowania ogłoszeń reklamowych odpowiadających zainteresowaniom osób odwiedzających strony internetowe w obrębie sieci reklamowej Google. W przeglądarce osoby odwiedzającej stronę internetową zapisywany jest tzw. Cookie, który ponownie rozpoznaje osobę odwiedzającą strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach użytkownikom mogą być prezentowane ogłoszenia reklamowe odnoszące się do treści, które użytkownik wcześniej uruchomił na stronach internetowych i które wykorzystują funkcję remarketingu Google.

Według informacji podawanych przez firmę Google, nie gromadzi ona żadnych danych osobowych w trakcie tego procesu. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z funkcji remarketingu Google, należy dokonać dezaktywowacji wprowadzając odpowiednie ustawienia zgodnie z poniższym linkiem http://www.google.com/settings/ads. Ewentualnie mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików Cookie dla odnoszącej się do Państwa zainteresowań reklamy poprzez sieć reklamową. W tym celu proszę zastosować się do poleceń pod następującym linkiem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Kolejne informacje odnośnie remarketingu Google i polityki prywatności Google mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem: http://www.google.com/privacy/ads/.

5.8 Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps API w celu graficznego przedstawienia informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps, dane odnośnie korzystania z funkcji map przez użytkowników są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Google. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google, znajdą Państwo w polityce prywatności serwisu Google. W centrum ochrony danych można także zmienić indywidualne ustawienia ochrony danych.

 

5.9 Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

Aby treści prezentowane na naszej stronie internetowej przedstawić w sposób poprawny i atrakcyjny graficznie niezależnie od przeglądarki, korzystamy na tej stronie internetowej z bibliotek skryptu i bibliotek kroju pisma takich jak np. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki internetowe Google ładowane są w celu uniknięcia wielokrotnego ładowania do pamięci podręcznej przeglądarki. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp do nich, to treści prezentowane są za pomocą standardowej czcionki.

Włączenie bibliotek skryptu czy bibliotek kroju pisma, powoduje nawiązanie automatycznego połączenia z operatorem biblioteki. Teoretycznie możliwe jest, chociaż obecnie nie jest do końca wyjaśnione w jakim celu, operatorzy odpowiednich bibliotek mogą gromadzić dane o użytkownikach.

Dyrektywę ochrony danych osobowych operatora biblioteki znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5.10 Bazaarvoice

Przy korzystaniu z usług Q&A naszego technicznego działu obsługi klienta, następuje przekazywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych przez usługodawcę IT Bazaarvoice. Firma ta zapewnia techniczne i administracyjne wsparcie dla naszych specjalistów technicznych w celu udzielenia jak najszybszej odpowiedzi na Państwa pytania. Usługi związane z ocenami produktów (Reviews & Ratings), ze względów technicznych również dostarczane są przez firmę Bazaarvoice. Oprócz tego przy korzystaniu z usługi 2+1 dotyczącej rozszerzenia gwarancji lub przy korzystaniu z interfejsu Bazaarvoice wysyłane są maile dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod następującym linkiem: http://www.bazaarvoice.com/de/privacy-policy/.

 

5.11 Issuu

Na naszej stronie internetowej, za pomocą JavaScript, umieszczona jest aplikacja flash (wtyczka flash) firmy Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (zwana dalej: Issuu). Umożliwia ona otwieranie publikacji wydanych w formie elektronicznej.

Issuu korzysta przy tym z plików Cookie, które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania z naszej strony internetowej. W ten sposób gromadzone i zapisywane są dane osobowe takie jak adres IP oraz informacje, kiedy Państwo weszli na naszą stronę internetową i jak długo trwała ta wizyta. Przesyłanie danych odbywa się w momencie aktywacji JavaScript w Państwa przeglądarce. Dalsze informacje odnośnie warunków korzystania i ochrony danych osobowych przez firmę Issuu, można uzyskać pod poniższym linkiem: https://issuu.com/legal/privacy.

Przy włączonym ustawieniu Do-Not-Track w Państwa przeglądarce, bez wyrażenia zgody, nie będą ładowane żadne zewnętrzne wtyczki Issuu, lecz jedynie przedstawiona zostanie informacja odnośnie tej opcji.

 

6. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub w przypadku otrzymania od Państwa wyraźnej zgody. Na przykład, może okazać się konieczne przekazanie Państwa adresu i danych z zamówienia do naszego partnera handlowego. W przypadku korzystania przez naszą firmę z zewnętrznych usługodawców, są oni starannie dobierani i zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, podlegają zobowiązaniu przestrzegania wszelkich regulacji odnośnie ochrony Państwa danych osobowych.

 

7. Wykorzystanie plików Cookie

Na niektórych naszych stronach internetowych korzystamy z plików Cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze w momencie, gdy przeglądają Państwo naszą stronę internetową. Dzięki nim, jesteśmy w stanie jeszcze lepiej dopasować naszą stronę internetową do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dane wykorzystywane przez pliki Cookie, jak na przykład hasło dostępu, zapisywane są na Państwa komputerze. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z korzystania z plików Cookie, to prosimy zmienić w Państwa przeglądarce internetowej ustawienia dotyczące zarządzania plikami Cookie. Prosimy zwrócić uwagę na to, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, jeśli zdecydowali się Państwo na zablokowanie plików Cookie.

O zewnętrznych plikach Cookie, wykorzystywanych w trakcie przeglądania strony internetowej, mogą Państwo przeczytać w punkcie 5.

 

8. Formularz kontaktowy

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami kontakt przez wysłanie maila lub formularza kontaktowego, to informacje podane przez Państwa wykorzystywane są w celu realizacji zapytania lub przesłania Państwu dodatkowych pytań.

 

9. Newsletter

Jeżeli wyrażą Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera, będziemy potrzebować Państwa adresu e-mail oraz informacji, dzięki którym będziemy mogli sprawdzić, czy są Państwo właścicielem danego adresu e-mail i czy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera (procedura Double-Opt-In). W celu spersonalizowania newslettera, zapisujemy Państwa dane osobowe, takie jak np. adres IP, forma zwracania się, imię, nazwisko i adres e-mail. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji i w celu udokumentowania Państwa zgody. Zgodę, której Państwo udzielili na zapisywanie danych, adresu mailowego oraz ich wykorzystania w celu przesyłania newslettera, mogą Państwa w każdej chwili cofnąć, klikając na link umieszczony w newsletterze lub pisemnie na adres Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau an der Isar, info@einhell.de. Do zarządzania i wysyłania newslettera korzystamy z Episerver Inc. (542 Amherst Street – Route 101A – Nashua – NH 03063 – USA) lub w przypadku, gdy mieszkają Państwo na terytorium UE, Episerver AB (Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Sztokholm, Szwecja).

 

10. Analiza statystyczna

Potrzebujemy informacji statystycznych odnośnie korzystania z naszej strony www, aby uczynić ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika, w celu przeprowadzania pomiaru zasięgu i dokonania analizy rynku. W tym celu korzystamy z narzędzi do analizy sieci opisanych w tym rozdziale.

 

10.1 Google Analytics

Google Analytics dostarczany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). To oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie analiz jest skonfigurowane pod kątem ochrony danych osobowych. W szczególności korzystamy z Google Analytics wraz z oferowanymi przez Google funkcjami dodatkowymi w celu anonimizacji adresów IP. Adres IP jest skracany przez Google z reguły już na terytorium UE a tylko w sytuacjach wyjątkowych w USA i za każdym razem zapisywany jest w skróconej formie.

Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec gromadzenia i analizy Państwa danych osobowych przez to narzędzie poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

11. Bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy i współpracujące z nami firmy usługowe zobowiązane są do zachowania poufności i przestrzegania przepisów odnośnie ochrony danych osobowych. Nasza firma podejmuje stosowne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zmianą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych, jak i przed nieuprawnionym dalszym przekazywaniem. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane wraz z rozwojem technologii.

W celu ochrony Państwa danych osobowych, w momencie ich przesyłania, korzystamy z najnowszych technologii szyfrowania danych (np. SSL) i protokołu HTTPS.

 

12. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy z reguły tak długo jak to jest wymagane do działania naszej strony internetowej i związanych z nią usług lub w sytuacji, gdy istnieje prawnie uzasadniony interes do dalszego przechowywania Państwa danych (np. również po realizacji umowy może istnieć prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem pocztowym). Usunięcie danych następuje po upływie ustawowego i umownego okresu przechowywania (np. prawnopodatkowe lub prawnohandlowe okresy przechowywania). Dane niepodlegające obowiązkowi przechowywania, usuwane są po ustaniu opisanej wyżej zasadności co do ich dalszego przechowywania.

 

13. Prawa użytkownika

Jako użytkownikowi naszej strony internetowej, przysługują Państwu różne prawa. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na adres podany w zakładce Kontakt. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na Państwa jednoznaczną identyfikację.

 

14. Prawo do uzyskania informacji, poprawiania i usunięcia danych

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem odnośnie ochrony danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie, nieodpłatnie i na Państwa wniosek, otrzymać informację, jakie dane dotyczące Państwa osoby (np. nazwisko, adres) są przechowywane. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych, o ile spełnione zostaną ustawowe przesłanki. Z roszczenia o usunięcie Państwa danych osobowych wyłączone są na przykład dane przechowywane w celach podatkowo-prawnych, które podlegają ustawowemu obowiązkowi o przechowywaniu tych danych.

 

15. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

16. Prawo do złożenia sprzeciwu

Dodatkowo, w dowolnym momencie, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W tej sytuacji, wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie – stosownie do wytycznych prawnych – przedstawić przekonujące powody dla dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa praw.

 

17. Prawo do przenoszenia danych

Gwarantujemy Państwu dodatkowo i na Państwa życzenie przenoszalność przesłanych przez Państwa danych osobowych poprzez udostępnienie ich w powszechnie używanym, odczytywalnym na komputerze formacie danych.

 

18. Cofnięcie zgody

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody udzielonej nam w jednym lub kilku określonych celach. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje nienaruszona.

 

19. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób wyłącznie automatyczny następuje w sytuacji, gdy jest ono wymagane do zawarcia, bądź realizacji umowy i gdy nie ma to dla Państwa żadnych prawnych lub podobnych skutków.

 

20. Zmiana postanowień odnośnie ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności tak, aby odpowiadała aktualnym wymogom prawnym lub w celu wdrożenia zmian w naszych usługach opisanych w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku Państwa kolejnych odwiedzin na naszej stronie internetowej obowiązująca będzie nowa polityka prywatności.

 

21. Zażalenia do urzędu nadzoru

W przypadku zażaleń odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do właściwego urzędu nadzoru. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej:

 

Urząd nadzoru ochrony danych osobowych

Promenade 27

91522 Ansbach

Email: poststelle@lda.bayern.de

Strona internetowa: https://www.lda.bayern.de

22. Kontakt

Zażalenia mogą Państwa składać u naszego inspektora ochrony danych osobowych. Zalecamy Państwu przesyłanie informacji poufnych wyłącznie drogą pocztową.

 

Inspektor ochrony danych osobowych w firmie Einhell Germany AG

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22

94405 Landau/Isar

Niemcy

Email: datenschutz@einhell.com

Telefon: +49 9951 942 – 0