Polityka prywatności

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Einhell Polska Sp. z o.o. informuje, że:
Administratorem podanych danych osobowych jest Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (55-080) przy ul. Wymysłowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000060418; NIP: 9730372718, REGON: 970590252, o kapitale zakładowym w wysokości 7.900.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: einhell@einhell.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1) W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych z Państwem transakcji, w szczególności sprzedaży asortymentu znajdującego się w ofercie Administratora (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dane na tej podstawie są przetwarzane przez Administratora na cele sprawozdawcze i księgowe;

2) W celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną jako osoba fizyczna, lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Wyjaśniamy, że Administrator zawiera z Państwem umowę o rejestrację i utrzymywanie konta w sklepie internetowym Administratora – co następuje poprzez Państwa rejestrację w serwisie. Następnie, Administrator zawiera z Państwem umowy sprzedaży asortymentu znajdującego się w ofercie Administratora, poprzez składane przez Państwa zamówienia.
Administrator może ponadto negocjować i ustalać z Państwem warunki realizacji transakcji, jak również realizować takie umowy poza sklepem internetowym Administratora;

3) W przypadku, gdy występują Państwo wobec Administratora w imieniu swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub podmiotu, którego są Państwo reprezentantem – w celu kontaktu z Państwem w związku z nawiązywaniem i wykonywaniem umowy Administratora z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, którego są Państwo reprezentantem.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia Administratorowi możliwości nawiązania i wykonywania umowy z jego kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane do Administratora poprzez formularze kontaktowe lub pocztę e-mail – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności lub ofercie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) W celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej, a to zwłaszcza informowania o oferowanych przez Administratora towarach lub usługach oraz realizowanych akcjach promocyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);

6) Niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

1) realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
2) wykonywania umowy (np. o założenie konta w sklepie internetowym, o dostarczenie towaru) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy;
3) wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub podmiotem, którego są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi możliwości nawiązania umowy z kontrahentem oraz jej prawidłowego wykonywania;
4) odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

1) Administrator, a w tym jego reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy,
2) podmioty współpracujące z Administratorem, a w tym realizujące wspólnie z Administratorem akcje promocyjne;
3) podmioty powiązane z Administratorem, w szczególności Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar;
4) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe, IT, dostarczania zamówionych produktów);
5) podmioty wspomagające Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

1) zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

1) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na podstawie Państwa historii zakupowej, jak również na podstawie Państwa transakcji zrealizowanych z innymi podmiotami (w tym na podstawie plików cookies – o których mowa poniżej). Wskutek tak rozumianego profilowania, Administrator może dopasowywać oferty kierowane do Państwa oraz wyświetlane Państwu reklamy do Państwa indywidualnych potrzeb. W tym zakresie Administrator może korzystać ze wsparcia zewnętrznych usługodawców. Z tak rozumianym profilowaniem nie wiążą się dla Państwa żadne negatywne konsekwencje, ponieważ Administrator oraz jego usługodawcy stosują właściwie środki techniczne, zabezpieczające przetwarzane dane.
Zgromadzone bazy danych klientów Administrator może ponadto wykorzystywać w celu poszukiwania innych osób potencjalnie zainteresowanych jego ofertą. Może to następować przez zautomatyzowane przyporządkowanie poszczególnym grupom osób wspólnych cech lub preferencji zakupowych, charakteryzujących aktualnych oraz potencjalnych klientów. W tym zakresie Administrator może korzystać ze wsparcia zewnętrznych usługodawców. Z tak rozumianym profilowaniem nie wiążą się dla Państwa jednak żadne konsekwencje, ponieważ Administrator oraz jego usługodawcy stosują właściwie środki techniczne, zabezpieczające przetwarzane dane.
Administrator, m.in. z pomocą podmiotów wspomagających Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, może przekazać wybrane dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Polityka plików Cookies w serwisie internetowym einhell.pl

Administrator, tj. Einhell Polska Sp. z o.o., wykorzystuje tzw. pliki cookies.
Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, które następnie mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z takim urządzeniem końcowym. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w szczególności dostosowania kierowanych do Państwa ofert i reklam do Państwa indywidualnych potrzeb (profilowanie reklam internetowych). Pliki cookies mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w celach statystycznych.
W wyżej opisanych celach Administrator może udostępniać zebrane pliki cookies podmiotom wspomagającym Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.
Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź też ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora plików cookies, prosimy o zmianę ustawień swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub rezygnację z korzystania z naszego serwisu internetowego.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia wstępne

1)  Sklep internetowy Einhell Polska Sp. z o.o. dostępny pod adresem internetowym https://www.einhell.pl, prowadzony jest przez Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060418, o kapitale zakładowym 7.900.000,00 zł, NIP 9730372718.

2)  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

1)  Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający ze Sklepu, w tym składający Zamówienie.

2)  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę, o której mowa w art. 3855 kodeksu cywilnego, dodanego ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z późn zm.), ale jedynie w zakresie uprawnień

przyznanych takiej osobie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3)  Sprzedawca – Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060418,

o kapitale zakładowym 7 900 000,00 zł, NIP 9730372718.

4)  Przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w Sklepie w celach związanych z działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna, która zawiera umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, a umowa ta jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.einhell.pl

6)  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9)  Konto– konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10)  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11)  Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12)  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,

w szczególności ilości produktów lub sposobów dostawy.

13)  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

14)  Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech przedmiotu umowy – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem

1)  Adres Sprzedawcy: ul. Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska

2)  Adres e-mail Sprzedawcy: einhell@einhell.pl

3)  Numer telefonu Sprzedawcy: 71 360 30 54

4)  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 79175010640000000040996467

5)  Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:30 do 16:30

od poniedziałku do czwartku i od 8:00 do 15:00 w piątki.

6)  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym punkcie.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1)  sprawne urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge

2)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3)  włączona obsługa plików cookies,

4)  zainstalowany aktualny program FlashPlayer

5. Informacje ogólne

1)  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2)  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3)  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Dla użytkownika zalogowanego niebędącego Konsumentem będą widoczne ceny netto i ceny brutto, przy czym będą one czytelnie wyodrębnione.

4)  Cena nie obejmuje kosztów przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5)  Dostawy towarów realizowane są wyłącznie na terytorium RP.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

1)  Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, e-mail, nazwa firmy wraz z numerem NIP (w przypadku Przedsiębiorców).

2)  Klient jest zobowiązany do aktualizacji informacji na koncie przy każdej zmianie. Informacje podane na koncie są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. W razie braku aktualizacji danych, wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedawcę na te dane uważane będą za skuteczne.

3)  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4)  Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu

rejestracji. Klient ma obowiązek utrzymania loginu i hasła w tajemnicy oraz ochrony loginu

i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.

5)  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.

7. Zasady składania Zamówienia

1)  Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym zamówienia składane po godzinie 12 w dniu roboczym oraz zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

2)  W celu złożenia Zamówienia należy:

a)  zalogować się do Sklepu (jeśli Klient posiada aktywne konto w Sklepie) lub dokonywać

dalszych kroków bez logowania jako użytkownik niezalogowany;

b)  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk

„Do koszyka”. Informacja o dostępności Produktów widnieje na karcie Produktu na stronie

internetowej Sklepu.

c)  w przypadku, gdy wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – poprawnie

wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych płatności odbiorcy Zamówienia

wskazanych w formularzu oraz ewentualnie innych danych do wysyłki,

d)  w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez zalogowanego Klienta – każdorazowo sprawdzić poprawność danych do płatności i wysyłki i ewentualnie dostosować je do

konkretnego zamówienia;

e)  wybrać przycisk „Przejdź do kasy”, a następnie uzupełnić dane do zamówienia, w tym rodzaj

przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz miejsce dostawy i metodę płatności

z oferowanych przez Sklep;

f)  kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

g)  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności – opłacić

zamówienie w sposób i w terminie określonym w zamówieniu.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1)  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska,
b) przesyłka kurierska pobraniowa,

2)  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność za pobraniem
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c) Płatności elektroniczne (przez operatorów płatności elektronicznych)

3)  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w podsumowaniu Zamówienia, przed jego definitywnym złożeniem.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

1)  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt 7 Regulaminu, z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

2)  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi generowanej automatycznie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3)  W przypadku wyboru przez Klienta:

a)  płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b)  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

4)  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5)  Wraz z dostawą Produktu Sprzedawca doręcza wydruk informacji wymaganych prawem.

6)  Einhell Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające zustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego, za pomocą których dokonuje zamówienia.

10. Prawo odstąpienia od umowy

    1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

      2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument może uruchomić Produkt dla sprawdzenia jego działania, nie może zaś użyć go zgodnie z jego przeznaczeniem.

      3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu.

      4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub partiami – termin wskazany w ppkt 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

      5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta

oświadczenia przed upływem tego terminu.

      6. Oświadczenie może być wysłane w dowolny sposób, m.in. za pomocą tradycyjnej poczty,

przesyłki kurierskiej lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

      7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

      8. Konsument, który w ramach jednego Zamówienia kupił więcej niż 1 Produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko Produktów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 Produktu z danego Zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w       całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym powyżej w ppkt 1, termin dla Sprzedawcy dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedawcę ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.

      9. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

e)  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. Reklamacja i gwarancja

1)  Umową Sprzedaży objęte są nowe, niewadliwe Produkty.

2)  W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

3)  Z zastrzeżeniem postanowienia określonego poniżej w ppkt 6, reklamację można zgłosić w każdej formie, przy czym zalecane jest składanie jej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

4)  Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wykrycia, dane Klienta składającego reklamację, w tym numer Zamówienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5)  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami takie domniemanie nie obowiązuje.

6)  Rzecz reklamowaną należy dostarczyć na adres Sprzedawcy, o którym mowa w pkt 3 Regulaminu, a jeśli Produkt wymaga demontażu Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany produktu na wolny od wad lub po usunięciu wady.

7)  Jeżeli Produkt ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo do odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8)  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy też warunki gwarancji do sprzedanego Produktu.

9)  Prezenty (towary gratisowe) dostarczane za darmo wraz z Produktem nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1)  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2)  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1)  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2)  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3)  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4)  Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu i prawo do przenoszeniadanych w zakresie przewidzianym przez prawo.

5)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

 

14. Regulamin promocji „Darmowa dostawa do paczkomatu”

1. Organizatorem Promocji jest Einhell Polska Sp. z o.o. siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, adres: ul. Wymysłowskiego 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000060418, NIP 973-03-72-718, o kapitale zakładowym w wysokości 7 900 000.00 zł.

2. Odstąpienie od umowy przez konsumentów w terminie do 14 dni zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.11.2022 r. do odwołania.

4. Promocja skierowana jest do Konsumentów (osób fizycznych) oraz podmiotów gospodarczych (firm).

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
-złożenie zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego Einhell.pl,
-przedpłata zamówienia zgodnie z wybraną formą płatności (przelew na konto bankowe lub przez serwis Przelewy24, PayU)
-adres do dostawy paczkomatu podany w zamówieniu znajduje się na terenie Polski.
-wybranie w koszyku formy dostawy do paczkomatu

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

5. Odstąpienie od umowy przez konsumentów w terminie do 14 dni zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

6. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://einhell.pl/polityka-prywatnosci/

8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail einhell@einhell.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

10. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.einhell.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

15. Regulamin promocji „Świąteczna Promocja”                                  08.12.2022


 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Świąteczna Promocja”.

2. Organizatorem Promocji jest Einhell Polska Sp. z o.o. siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, adres: ul. Wymysłowskiego 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000060418, NIP 973-03-72-718, o kapitale zakładowym w wysokości 7 900 000.00 zł.

Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego einhell.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 08.12.2022 r. i trwa do 26.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt z linii Power X-Change w wersji Solo w cenie asortymentowej w ramach jednej transakcji.

5. Obniżona cena na produkt wynika z zakupu urządzeń dostępnych w zakładce promocyjnej na stronie: https://einhell.pl/kategoria-produktu/solo/

6. Klient może maksymalnie zakupić w sumie trzy produkty Solo w ramach jednej transakcji, otrzymując w ten sposób trzy rabaty procentowe – pierwszy w wysokości 10% dla najdroższego urządzenia z koszyka, 20% dla urządzenia drugiego pod względem wartości oraz 30% dla najtańszego urządzenia będącego w koszyku sprzedażowym. Organizator może odmówić realizacji zamówienia na ilość większą niż przewiduje regulamin, o czym poinformuje Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia w osobnej wiadomości wysłanej na adres mailowy Zamawiającego.

7. Dodanie większej ilości urządzeń niż 3 do koszyka spowoduje utratę wyżej wymienionego rabatu procentowego.

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi lub innymi rabatami. 

9. Rabatu – różnicy w cenie asortymentowej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Promocja kierowana jest do klientów sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, dokument zakupu paragon) i nie obejmuje sprzedaży hurtowej oraz nie jest skierowana do klientów biznesowych (firmy, dokument zakupu paragon lub faktura).

12. W przypadku, gdy konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych produktów pomniejszoną o wartość rynkową urządzeń znajdujących się w promocji. Wartość rynkowa została ustalona na podstawie cen produktów wymienionych w promocji na polskim rynku w innych sklepach internetowych w dniu 08.12.2022.

13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

14.W przypadku częściowego zwrotu produktów objętych promocją, rabat będzie naliczany ponownie, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu promocji. W tym celu na ostatecznie nabywane produkty wystawiany będzie nowy dokument sprzedaży wskazujący ich ostateczne ceny po rabatach. Na podstawie wystawionej korekty sprzedaży dokonany zostanie zwrot należności właściwy do udzielonego rabatu.

 

15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://einhell.pl/polityka-prywatnosci/

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail einhell@einhell.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.einhell.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

16. Postanowienia końcowe

1)  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Sklepu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Sklepu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów posiadających Konto o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Klient może usunąć Konto, zgodnie z treścią pkt 6 ppkt 5 niniejszego Regulaminu.

Brak akceptacji zmienionego Regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl RODO.

3)  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy

o prawach konsumenta.

4)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w

związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

5)  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności zablokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e- mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, z którego korzysta Klient.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.                                              

Regulamin konkursu "Dzieciaki górą!"

Regulamin promocji Akcja Wiosna

Regulamin promocji Majówka

Zajrzyj na naszego bloga

Twój koszyk
Scroll to Top